BE73 7331 0001 0060

Systematisch monitoren en evalueren

Artsen Zonder Vakantie verbetert de kwaliteit van zijn interne werking ook door een resultaatgericht beleid van monitoring en evaluatie. Doelstellingen ervan zijn: maximaliseren van de impact op het terrein, verantwoording afleggen aan donoren, partners, vrijwilligers en publiek, naast ondersteuning van de besluitvorming op basis van objectieve en degelijke informatie.

Monitoring van het programma
Aan de hand van een logisch kader per land, met omschrijving van de specifieke doelstelling, de resultaten en de bijhorende indicatoren, wordt de uitvoering van het programma systematisch opgevolgd. Hetzelfde gebeurt met het budget van het programma via een maandelijks overleg. Die beide opvolgingstrajecten maken het mogelijk om zo nodig het programma bij te sturen.

Monitoring van de capaciteitsversterkende trajecten
Bij het uitwerken van capaciteitsversterkende trajecten worden, samen met de partner, verbeterpunten geïdentificeerd, naast indicatoren om de evolutie van elk verbeterpunt op te volgen. Die opvolging gebeurt door de partners, de projectcoördinatoren en de lokale vertegenwoordiger. Ook via jaarrapporten, jaaractieplannen van de partners, technische fiches, … volgt Artsen Zonder Vakantie de partnerwerking op.

De zendingen nemen een belangrijke plaats in binnen de capaciteitsversterkende trajecten. Om die zendingen te monitoren, vullen de partner en iedere terreinvrijwilliger aan het einde van de zending een gestandaardiseerd zendingsverslag in. Die verslagen vormen de basis van de briefings en de debriefings.

Monitoring van de nationale gezondheidspolitiek
Artsen Zonder Vakantie wil zijn activiteiten zo goed mogelijk afstemmen op de nationale gezondheidspolitiek van de landen waarin het actief is. Daarom volgt de organisatie het nationale gezondheidsbeleid van die landen van nabij op. Belangrijk bij de monitoring van het beleid zijn de contacten met lokale overheden, ambassades en andere ngo’s actief in de regio.

Evalueren
Artsen Zonder Vakantie baseert zijn evaluatieproces op de vijf evaluatiecriteria van de OESO-DAC: relevantie, effectiviteit, efficiëntie, impact en duurzaamheid. Het merendeel van de evaluatieactiviteiten wordt uitgevoerd samen met de partners. Waar nodig worden ook andere stakeholders geconsulteerd.

Een evaluatie is natuurlijk pas zinvol als de resultaten ook vertaald worden in acties. Daarvoor staat het Comité Zuidwerking bij Artsen Zonder Vakantie in. Dat comité bepaalt de referentietermen voor elke evaluatie en bespreekt achteraf de aanbevelingen.