BE73 7331 0001 0060

Planmatig uitwerken van trajecten voor capaciteitsversterking

Sinds de start van het Meerjarenplan 2014-2016 werkt Artsen Zonder Vakantie met zijn partners systematisch samen binnen ‘Capaciteitsversterkende trajecten’. Zo’n capaciteitsversterkend traject is een plan met prioritaire verbeterpunten en doelstellingen die de partner wil aanpakken om zijn capaciteiten te versterken.

Samen trajecten uitwerken
Het opstellen van de trajecten gebeurt samen met de partner. Het vertrekpunt is de analyse van de bestaande capaciteiten in de partnerziekenhuizen en de rol van de partner in het nationale gezondheidssysteem. Deze analyse gebeurt aan de hand van een zelfevaluatie door het partnerziekenhuis, dat vervolgens een lijst met noden en prioriteiten opstelt.

Artsen Zonder Vakantie onderzoekt samen met de partner, hoe zijn capaciteiten versterkt kunnen worden of welke bijkomende capaciteiten er moeten komen. Samen wordt ook bepaald op welke domeinen Artsen Zonder Vakantie zich zal toeleggen gedurende drie tot vijf jaar.

Stappenplan capaciteitsversterkend traject

Implementeren van de trajecten
Het traject wordt vertaald in een concreet actieplan waarin alle activiteiten een plaats krijgen. Die activiteiten zijn niet enkel zendingen maar ook andere initiatieven. Zo organiseert Artsen Zonder Vakantie onder meer workshops rond ziekenhuismanagement en techniek, naast overkoepelende vormingen over onder meer diabetes en brandwonden.

Ook capaciteitsversterkende activiteiten van andere lokale of internationale actoren bij de partner, worden in het traject opgenomen. Dankzij deze werkwijze hebben de partners tijdig zicht op de planning en kunnen ze deze activiteiten integreren in hun jaarlijkse actieplan.

De trajecten beogen een meer gestructureerde, efficiënte en intensievere samenwerking om de doelstellingen te behalen. Daarom worden ze ook uitgebreid gemonitord en geëvalueerd. Meer daarover in Systematisch monitoren en evalueren.