BE73 7331 0001 0060

Integriteitshandvest

Integriteit is een fundamentele waarde in het Belgische ontwikkelingsbeleid, zowel financieel als moreel. Daarom ondertekent Artsen Zonder Vakantie het handvest van integriteit. Dit is een document dat voortkomt uit de dialoog tussen de ngo-federatie, Acodev, fiabel, BIO, Enabel en DGD.

Charter Integriteit

Uitgangsprincipes  

 1. Integriteit en respect zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Deze waarden geven richting aan onze handelingen en worden onderschreven door iedereen die formeel voor onze organisatie werkt (zoals medewerkers, vrijwilligers en bestuurders).
 2. We keuren elke vorm van integriteitsschending (misbruik, fraude, corruptie) af zowel binnen onze organisatie als bij de partners of interventies die we financieren.
 3. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor de uitwerking, toepassing en opvolging van integriteit in de eigen organisatie.

Onze aanpak

 1. We werken met een ethische code die voldoende richtinggevend en duidelijk is. De ethische code wordt ondertekend door iedereen die formeel voor onze organisatie werkt in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
 2. We brengen het thema van integriteit regelmatig onder de aandacht van onze medewerkers, vrijwilligers en partners. We zorgen voor opleiding rond integriteit. 
 3. Onze medewerkers en vrijwilligers kunnen in vertrouwen terecht bij een persoon voor advies over integriteit en mogelijke schendingen.
 4. Aangezien we werken in contexten waar integriteitsrisico’s hoog zijn, nemen we de nodige preventieve maatregelen om integriteitsrisico’s te beheersen. 
 5. In de contracten die we afsluiten met onze partners worden de nodige bepalingen inzake integriteit opgenomen. 
 6. We zorgen voor een vertrouwelijk meldpunt waar medewerkers, partners, begunstigden of slachtoffers terecht kunnen voor klachten over integriteitsschendingen. We zorgen ervoor dat de gerapporteerde gevallen tijdig worden opgevolgd. 
 7. We organiseren regelmatig controles om eventuele integriteitsschendingen vast te stellen en om onze systemen te verbeteren.
 8. In geval van integriteitsschendingen worden onmiddellijk de gepaste maatregelen genomen. 
 9. Met respect voor de regels inzake privacy communiceren we ten minste één keer per jaar globaal over de integriteitsschendingen. 
 10. We werken actief samen met andere actoren om deze maatregelen te realiseren, bouwen voort op bestaande praktijken en streven naar continue verbetering van onze systemen. 

Inwerkingtreding

Door de ondertekening verbinden de organisaties er zich toe dit “Charter Integriteit” tegen midden 2019 te operationaliseren.

Vind het ondertekende charter hier.