BE73 7331 0001 0060

Feiten en cijfers

Overzicht van onze activiteiten en partners in één oogopslag

Kaart van de 5 partnerlanden: DR Congo, Rwanda, Burundi, Benin en Burkina FasoArtsen Zonder Vakantie is actief in 5 landen met een zeer lage score op de Human Development Index (HDI), nl. DR Congo, Burkina Faso, Burundi, Benin en Rwanda. Artsen Zonder Vakantie wil met al zijn lokale partnerziekenhuizen kwaliteitsvolle, integrale partnerschappen realiseren en de werking laten aansluiten op het lokale gezondheidsbeleid.

We werken samen met 36 partnerziekenhuizen. Elke samenwerking start met een grondige analyse van de noden en de reeds aanwezige capaciteiten. We zetten samen een traject op om de capaciteiten te versterken. De samenwerking steunt op respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context en langetermijnrelaties.


Jaarlijks vertrekken zo’n 200 onbezoldigde terreinvrijwilligers voor Artsen Zonder Vakantie naar partnerziekenhuizen. Artsen-specialisten, zoals gynaecologen, algemene chirurgen, orthopedisten, pediaters, radiologen, anesthesisten en psychiaters. En paramedici en technici, zoals verpleegkundigen, vroedvrouwen, laboranten, kinesisten en ergotherapeuten. In totaal zijn er zo’n 120 capaciteitsversterkende activiteiten per jaar.

In het hoofdgebouw van Artsen Zonder Vakantie werken ongeveer 40 kantoorvrijwilligers onbezoldigd bij het onthaal, de Zuidwerking, de reisdienst, de fondsenwerving, de communicatie, de boekhouding, de materiaaldienst, ...

Subsidies en giften

De inkomstenbronnen van Artsen Zonder Vakantie zijn onder te brengen in vier pijlers: direct mailings, permanente opdrachten, subsidies en fondsen en legaten.

Direct mailing is historisch gezien de fondsenwervingstechniek die Artsen Zonder Vakantie de meeste werkingsmiddelen oplevert.

Om de efficiëntie van onze fondsenwerving te verhogen, wil Artsen Zonder Vakantie meer mensen overtuigen om maandelijks te steunen via permanente opdrachten.

De Federale overheid (DGD) kende Artsen Zonder Vakantie subsidies toe voor de uitvoering van het Meerjarenprogramma. Daarnaast steunen verschillende Vlaamse steden, gemeenten en provincies Artsen Zonder Vakantie.

Artsen Zonder Vakantie ontvangt ten slotte ook legaten en krijgt steun van private fondsen en bedrijven. Ze staan in dit overzicht van de belangrijkste donoren.

Jaarverslag

In ons jaarverslag vindt u een synthese van onze werking en vooruitzichten, naast de resultaten van onze acties en een financieel overzicht.
De jaarlijkse resultatenrekening, een beknopte toelichting over de gebruikte kostenplaatsen en een uitsplitsing van de inkomsten en uitgaven van de fondsenwerving bezorgen we u op eenvoudig verzoek.