BE73 7331 0001 0060

Disclaimer en privacy

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Algemeen

Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site van Artsen Zonder Vakantie. Uw toegang tot of gebruik van één van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Geen garantie op volledigheid en juistheid

Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder "de informatie" genoemd) worden verstrekt zonder enige verbintenis van Artsen Zonder Vakantie. AZVgeeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert AZV dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van computer “virussen”.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en Artsen Zonder Vakantie kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval zullen Artsen Zonder Vakantie of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe .

Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar zelf draagt Artsen Zonder Vakantie geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. U gaat akkoord om de informatie getoond door Artsen Zonder Vakantie op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website van Artsen Zonder Vakantie zonder de voorafgaande toestemming van Artsen Zonder Vakantie.

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Artsen Zonder Vakantie of van haar medecontractanten & vrijwilligers en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Artsen Zonder Vakantie. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzijgende en licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Artsen Zonder Vakantie of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie

Informatie die u aan Artsen Zonder Vakantie bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Artsen Zonder Vakantie zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal Artsen Zonder Vakantie aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van Artsen Zonder Vakantie en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet. Artsen Zonder Vakantie ontvangt graag uw commentaar op de sites of op onze producten, maar Artsen Zonder Vakantie is niet op zoek naar ongevraagde ideeën m.b.t. haar producten.

Privacy

Uw privacy vinden we erg belangrijk.

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Om de goede werking van de organisatie te garanderen, verzamelt Artsen Zonder Vakantie verschillende soorten persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wil we u uitleggen welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we die gebruiken.

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen

U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld door u aan te melden als vrijwilliger op onze website, een gift aan ons over te maken of inschrijft om meer informatie van ons te ontvangen.

 

Vrijwilligers

Als u graag met ons meewerkt als vrijwilliger, vragen wij u een aantal praktische persoonsgegevens met ons te delen zoals naam en voornaam, geboortedatum en plaats, adres gegevens, telefoon en email adres. Indien we samen beslissen u uit te sturen naar één van onze partners in Afrika vragen we u bijkomende informatie zoals rijksregisternummer, bankrekening en contactgegevens van aanverwante personen. Wij houden deze gegevens zorgvuldig bij tot 5 jaar na uw vertrek als vrijwilliger van onze organisatie.

Donateurs en kandidaat-donateurs

Hebt u interesse in onze activiteiten, kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief of bijkomende informatie opvragen. Hierbij houden we dan uw naam en adres bij en desgevallend ook uw email adres. Als u onze werking ondersteunt met een gift, houden we uw naam, adres, bankrekeningnummer en historische transacties bij.

Als u ons daarnaast bijkomende informatie bezorgd, bijvoorbeeld uw email adres, kan het zijn dat we uw gegevens aanvullen met bijkomende contactgegevens om u te informeren over onze werking. We zijn wettelijk verplicht u een fiscaal attest te bezorgen voor giften jaarlijks groter dan 40 euro. Door lid te zijn van Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (afgekort VEF), verplichten wij onszelf u minstens één keer per jaar te informeren over wat wij met uw giften doen. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond.

Cookies

Een ander deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze website omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies. Dit enkel en alleen om uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

 

Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken

Artsen Zonder Vakantie gebruikt de gegevens die we bijhouden om onze missie te volbrengen en onze verplichtingen na te komen. Ook gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over onze diensten en werking. We gebruiken echter nooit persoonsgegevens om u gerichte reclame te sturen. De gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de goede werking van de organisatie zoals het aanvragen van visum, uitreiken van fiscale attesten, verwerking op een extern IT platform of op vraag van gerechtigde overheidsinstanties of mits uitdrukkelijke toestemming van u als betrokkene.

 

Redenen waarom we Persoonsgegevens delen

De gegevens die u aan ons overmaakt, kunnen wij met derde partijen delen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doelstellingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. In deze overeenkomst nemen wij de nodige voorzorgen om de confidentialiteit en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij met uw toestemming, als dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of om personen en/of levens te beschermen.

 

Welke rechten hebt u als betrokken persoon?

U kan een aantal rechten uitoefenen (het recht op inzage, verbetering, verzet, verwijdering, profilering…) op de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Om gebruik te maken van deze rechten vragen wij u om rechtstreeks contact op te nemen met onze Data Protection Officer via privacy@azv.be of Data Protection Officer – Artsen Zonder Vakantie – Rode Kruisplein 16 – 2800 Mechelen.

 

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren

De vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie kunnen hun persoonsgegevens online bekijken, bewerken en/of verwijderen op een hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd IT platform. De gegevens van onze donateurs worden bewaard op een afzonderlijk IT platform dat niet online toegankelijk wordt gemaakt.

 

Beveiligingsmaatregelen

Artsen Zonder Vakantie heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen opdat alle gegevens steeds accuraat, up-to-date en actief beveiligd blijven en betrokkenen hun wettelijke rechten kunnen uitoefenen ter inzage, correctie of eventueel verwijdering van hun gegevens.

 

Vragen en klachten

Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met onze Data Protection Officer via privacy@azv.be .

Indien u het niet eens bent met de beslissing van onze Data Protection Officer, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming via commission@privacycommission.be of via Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Brussel.