BE73 7331 0001 0060

Disclaimer en privacy

Alle rechten voorbehouden. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Algemeen

Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op deze site van Artsen Zonder Vakantie. Uw toegang tot of gebruik van één van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Geen garantie op volledigheid en juistheid

Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder "de informatie" genoemd) worden verstrekt zonder enige verbintenis van Artsen Zonder Vakantie. AZVgeeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert AZV dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van computer “virussen”.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en Artsen Zonder Vakantie kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval zullen Artsen Zonder Vakantie of contractanten aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe .

Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar andere websites, maar zelf draagt Artsen Zonder Vakantie geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen. U gaat akkoord om de informatie getoond door Artsen Zonder Vakantie op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website van Artsen Zonder Vakantie zonder de voorafgaande toestemming van Artsen Zonder Vakantie.

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van Artsen Zonder Vakantie of van haar medecontractanten & vrijwilligers en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming Artsen Zonder Vakantie. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzijgende en licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van Artsen Zonder Vakantie of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie

Informatie die u aan Artsen Zonder Vakantie bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Artsen Zonder Vakantie zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal Artsen Zonder Vakantie aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van Artsen Zonder Vakantie en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet. Artsen Zonder Vakantie ontvangt graag uw commentaar op de sites of op onze producten, maar Artsen Zonder Vakantie is niet op zoek naar ongevraagde ideeën m.b.t. haar producten.

Privacy

Artsen Zonder Vakantie gebruikt uw gegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te treden.

AZV draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar website. Al uw gegevens die u op deze website ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld door een beperkt aantal van onze werknemers. Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw naam en e-mailadres kunnen wel doorgegeven worden aan de politiediensten en gerechtelijk autoriteiten indien zij een onderzoek doen naar o.a. ongeoorloofde reacties op onze blog.
Uw gegevens opgenomen in een bestand zodat wij u de nieuwsbrief kunnen bezorgen, wij u kunnen identificeren en contacteren, en teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten.
Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons contacteren via info@azv.be.

Artsen Zonder Vakantie
Rodekruisplein 16
2800 Mechelen
Tel. 32 (0) 15 40 08 88
F ax. 32 (0) 15 40 08 89
e-mail adres : info@azv.be

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. U kan op elk moment vragen om de gegevens uit het bestand te verwijderen. Tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kan u zich kosteloos verzetten.

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Brussel.